Samarbeidsutvalget

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU) og  SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1.

Hvem er medlemmer av SU?

I Opplæringslova, § 11-1, står det hvem som er medlemmer av samarbeidsutvalget:

To representanter for undervisningspersonalet

En representant for andre ansatte

Skal velges av og blant alle ansatte, ikke av organisasjonene

To representanter for foreldrerådet . Alle foreldre som har barn på skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget, lederen av FAU skal være den ene av disse to. Det velges også to personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget.

To representanter for elevene. Den enkelte kommune regulerer nærmere hvordan elevene skal peke ut elevrepresentantene. Det mest vanlige er at de to elevene kommer fra elevrådet. En forutsetning er at elevrepresentantene skal representere alle elevene på skolen. (Kravet om elevråd gjelder ikke for 1. – 4. klasse.). Elevrepresentantene skal ikke være til stede under saker som omfattes av taushetsplikt etter lov og forskrifter.

To representanter for kommunen. Den ene representanten for kommunen skal være rektor, den andre en politisk representant.


Medlemmer 2023/24:

FAU: Lene Merethe Nilsen

Lærere:

Elever:

Politisk rep.:

Andre ansatte:

Rektor: Svein Høyland

Referat fra Samarbeidsutvalget:

 Referat SU 21.09.23 

https://hellvik.eigersundskolen.no/files/2022/01/skm_c55822012109221.pdf

https://hellvik.eigersundskolen.no/files/2022/01/su_referat_25_nov.pdf

Referat 06.09.22

Referat 02.11.22

Referat 24.01.23 

Referat 09.03.23