Fravær

Foresattes ansvar


Skolens ansvar

Etter felles vurdering mellom ledelsen og kontaktlærer holdes det et møte mellom foreldre og kontaktlærer. Helsesøster deltar hvis det er helsemessige grunner til fraværet.

Søknad om fri fra skolen

Gjelder søknaden fri inntil to dager?

Foresatte søker direkte til kontaktlærer ved å sende melding gjennom Min skole-appen. Kontaktlærer kan innvilge inntil to dager (sammenhengende) permisjon for eleven.

Gjelder søknaden fri 3-10 dager?

Foresatte søker skolen v/rektor ved å sende/levere skriftlig søknad på eget skriv. Her må det presiseres hvem det søkes permisjon for (navn), hvor mange dager det søkes permisjon for (dato, fra – til) og årsak til permisjonen. De foresatte vil få et eget skriv tilbake fra rektor, der det evt. står at permisjon er innvilget og hvilke regler som gjelder.

Gjelder søknaden fri mer enn 10 skoledager?

Søknader på permisjon på mer enn 10 skoledager må eleven skrives ut av skolen. Skriftlig melding om utskriving sendes til Kultur og oppvekst-kontoret i Eigersund kommune v/skolesjefen ved å sende/levere skriftlig søknad på eget skriv. Her må det presiseres hvem det søkes permisjon for (navn), hvor mange dager det søkes permisjon for. Det må også komme fram hvilken skole eleven tilhører.


Fratrekk av fravær på vitnemålet

Elev eller foresatte kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål.  Les og fyll ut dokumentet hvis du ønsker å fremme et krav.

Kontakt ossDersom eleven er borte fra skolen skal fravær meldes i appen "Min skole" eller ved å logge på her.

Appen kan lastes ned i de forskjellige app-butikkene til de fleste smarte telefoner.