Fravær

Foresattes ansvar

  • Se til at eleven kommer til skolen innen skolestart

  • Informere skolen om elevfravær på SMS innen kl. 08.00. FRA 1/1-2021 meldes fravær i APP eller ved å logge på HER:

  • Foresatte søker eleven fri fra skolen i god tid før planlagt fravær:

  • Foresatte søker om inntil to dager fri på SMS til kontaktlærer

  • Foresatte søker skriftlig i meldingsboka om fri mellom 3 og 10 dager til rektor. Ut over 10 skoledager må eleven skrives ut av grunnskolen i Eigersund kommune. Skriftlig melding om utskrivning sendes Kultur og Oppvekstavdelingen.


Skolens ansvar

  • Kontaktlærer tar kontakt med foresatte når en elev uteblir fra 1. time uten at melding om fravær er mottatt

  • Etter 3-dagers sammenhengende fravær: Det skal være telefonkontakt mellom hjem og skole når eleven har hatt 3-dagers fravær. Kontakten fortsetter jevnlig til eleven er tilbake på skolen

  • Etter 10 dagers fravær på et halvt år, eller 12 dagers samlet fravær (summen av fravær i et skoleår):

Etter felles vurdering mellom ledelsen og kontaktlærer holdes det et møte mellom foreldre og kontaktlærer. Helsesøster deltar hvis det er helsemessige grunner til fraværet.

Søknad om fri fra skolen

Gjelder søknaden fri inntil to dager?

Foresatte søker direkte til kontaktlærer ved å sende melding gjennom Min skole-appen. Kontaktlærer kan innvilge inntil to dager (sammenhengende) permisjon for eleven.

Gjelder søknaden fri mer enn to DAGER?

Foresatte søker skolen v/rektor ved å sende/levere skriftlig søknad på eget skriv. Her må det presiseres hvem det søkes permisjon for (navn), hvor mange dager det søkes permisjon for (dato, fra – til) og årsak til permisjonen. De foresatte vil få et eget skriv tilbake fra rektor, der det evnt står at permisjon er innvilget og hvilke regler som gjelder.

Gjelder søknaden fri mer enn to UKER?

Foresatte søker Kultur og oppvekst-kontoret i Eigersund kommune v/skolesjefen ved å sende/levere skriftlig søknad på eget skriv. Her må det presiseres hvem det søkes permisjon for (navn), hvor mange dager det søkes permisjon for. Det må også komme fram hvilken skole eleven tilhører.


Fratrekk av fravær på vitnemålet

Elev eller foresatte kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål. Les og fyll ut dokumentet hvis du ønsker å fremme et krav.

Kontakt ossDersom eleven er borte fra skolen skal fravær meldes i appen "Min skole" eller ved å logge på her.

Appen kan lastes ned i de forskjellige app-butikkene til de fleste smarte telefoner.